Konstrukcja dużej kopuły CWK zweryfikowana

Źródło: Best Construction Sp. z o.o. / Karpat-Bud Sp. z o.o. / gospodarkaPodkarpacka.pl

Śledząc proces inwestycyjny można zauważyć, że wykonawca nie realizuje robót budowlanych w części wystawienniczej obiektu CWK. Dlaczego tak jest?

W kwietniu 2014 Wykonawca powiadomił Inwestora, że istnieją wady w dokumentacji projektowej dotyczącej konstrukcji stalowej części wystawienniczej CWK, które nie pozwalają mu na realizację kontraktu w tym zakresie, ponieważ zagrażają bezpieczeństwu obiektu. Dla poparcia wskazywanych wad, przekazał Inwestorowi trzy opinie techniczne. O zarzutach Wykonawcy natychmiast poinformowano projektantów konstrukcji, którzy dokonali sprawdzenia swoich obliczeń i szczegółowo przeanalizowali wytknięte przez Konsorcjum poszczególne rzekome nieprawidłowości. W maju 2014 zespół projektowy potwierdził prawidłowość projektu konstrukcji stalowej dużej kopuły CWK, o czym niezwłocznie powiadomiono Wykonawcę. Mimo, że jego obawy, w opinii projektantów konstrukcji, okazały się bezzasadne, nie przystąpił do wykonywania konstrukcji stalowej części wystawienniczej. W lipcu 2014 Inwestor wydał Wykonawcy polecenie realizacji konstrukcji stalowej tej części obiektu zgodnie z dostarczoną dokumentacją projektową. W sierpniu ub. roku Konsorcjum ponownie powiadomiło o braku prawidłowego projektu w tym zakresie, powołując się na kolejną opinię techniczną. Dlatego w celu  ostatecznego potwierdzenia poprawności projektu i wyeliminowania wszelkich wątpliwości, 2 września 2014 roku zlecono weryfikację projektu budowlanego i wykonawczego konstrukcji stalowej dużej kopuły obiektu CWK. Za weryfikację odpowiedzialny był prof. Jerzy Szlendak z Politechniki Białostockiej, który wraz z całym zespołem szczegółowo przeanalizował dokumentację projektową. Prace trwały około 4 miesięcy. Zespół projektowy działający pod przewodnictwem profesora ostatecznie zalecił niewielkie korekty i uszczegółowienia w rysunkach, które nie zmieniały w żaden sposób istoty konstrukcji stalowej. Wynikały one z chęci dodatkowego spełnienia wymagań stawianych przez  europejskie normy do projektowania z serii PN-EN (Eurokody). Wprowadzenie tych korekt nie było obligatoryjne, ponieważ obiekt CWK projektowany był w roku 2012, kiedy to dla projektu konstrukcji stalowych wystarczające i obowiązujące były Polskie Normy z serii PN-B (normy krajowe), których wymagania były całkowicie spełnione. Z uwagi na fakt, że wymogi Eurokodów w zakresie bezpieczeństwa dla obiektów o przeznaczeniu wystawienniczo-kongresowym są bardzo wysokie, inwestor dodatkowo chciał je spełnić w celu zachowania szczególnej ostrożności i bezwzględnego zapewnienia bezpieczeństwa dla przyszłych użytkowników. Pozostałe korekty wynikały jedynie z chęci ułatwienia Wykonawcy realizacji konstrukcji stalowej części wystawienniczej, poprzez zamianę niektórych trudno dostępnych handlowo elementów rurowych, na profile znajdujące się w bieżącej produkcji. Pozostałe uszczegółowienia dotyczą tak drobnych spraw jak dodatkowe komentarze i opisy wprowadzone na rysunkach.

Ostatecznie weryfikacja potwierdziła bezpieczeństwo konstrukcji poprzez wykazanie prawidłowości założeń projektowych dotyczących schematów statycznych, stwierdzono stateczność ogólną konstrukcji, zweryfikowano obliczenia statyczne i potwierdzono brak przekroczeń nośności elementów konstrukcji zarówno w trakcie normalnej eksploatacji jak i w warunkach pożaru.

Po otrzymaniu pozytywnych wyników weryfikacji, potwierdzających, że zaprojektowana konstrukcja spełnia wymogi niezawodności, czyli odpowiednie kryteria nośności, użytkowalności i trwałości, w styczniu 2015 Inwestor natychmiast powiadomił Wykonawcę i przedstawił mu sprawdzoną dokumentację projektową, potwierdzoną pieczęciami przez biuro weryfikujące. W związku z tym, że zostały rozwiane wszelkie wątpliwości, Inwestor oczekuje na wybranie przez Wykonawcę firmy podwykonawczej, która niezwłocznie przystąpi do wykonywania konstrukcji stalowej części wystawienniczej CWK.

Przygotowała JRP

Brak komentarzy

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *